Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami 15

5-sinf Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami. Ushbu ona tili fanidan testlar yeching va bilimingizni oshiring.

Testni yechib bo’lgandan so’ng izoh qoldirishni unutmang!

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

#1. Belgi deganda qanday ma’nolar tushuniladi?

#2. Sifat gapda qanday hollarda kesim vazifasini bajarishi mumkin?

#3. Go‘zal bir yigit eshikni ochdi. Ushbu gapda sifatning qaysi darajasi qo‘llangan?

#4. k va q undoshi bilan tugagan so‘zlarga egalik qo‘shimchasi qo‘shilganida tovush almashinishi sodir bo‘lmaydigan so‘zlarga misol keltiring.

#5. Egalik qo‘shimchasi so‘zga qo‘shilganida tovush almashinishi ro‘y beradigan so‘zlarga misol keltiring.

#6. Egalik qo‘shimchasi qo‘shilganida qanday tovushlar tushib qoladi?

#7. Bir belgining narsa buyumlar orasida ortiq-kamligi jihatidan farqlanishi nima deyiladi?

#8. Qaysi daraja daraja ko‘rsatish imkoniyatiga ega emas?

#9. Nechta sifat darajasi mavjud?

#10. Sifat gapda kesim vazifasida kelgan gapga misol kelti­ring.

#11. Belgini bildiruvchi so‘z tur­kumlari …

#12. Qaysi daraja boshqa darajalar uchun asos vazifasini bajaradi?

#13. Sifat gapda qanday gap bo‘lagi vazifasida kelishi mumkin?

#14. Sifat gapda aniqlovchi vazifasida kelgan gapga misol keltiring.

#15. Egalik qo‘shimchasi qanday so‘zlarga qo‘shilsa, tovush almashinishi sodir bo‘ladi?

#16. Sifat qanday holatda aniqlovchi vazifasini bajarishi mumkin?

#17. Narsa-buyumlar orasidagi belgi o‘zaro taqqoslanmasa, qanday daraja hosil bo‘ladi?

#18. Egalik qo‘shimchasi qo‘shilganida tovush tushishi sodir bo‘ladigan so‘zlarga misol keltiring.

#19. Egalik qo‘shimchasi so‘zga qo‘shilganida qanday fonetik o‘zgarishlar kuzatiladi?

#20. Sifat qanday so‘roqlarga javob bo‘ladi?

Testni tugatish