Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami 15

5-sinf Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami. Ushbu ona tili fanidan testlar yeching va bilimingizni oshiring.

Testni yechib bo’lgandan so’ng izoh qoldirishni unutmang!

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

#1. Belgini bildiruvchi so‘z tur­kumlari …

#2. Sifat gapda kesim vazifasida kelgan gapga misol kelti­ring.

#3. Qaysi daraja daraja ko‘rsatish imkoniyatiga ega emas?

#4. Egalik qo‘shimchasi so‘zga qo‘shilganida qanday fonetik o‘zgarishlar kuzatiladi?

#5. k va q undoshi bilan tugagan so‘zlarga egalik qo‘shimchasi qo‘shilganida tovush almashinishi sodir bo‘lmaydigan so‘zlarga misol keltiring.

#6. Go‘zal bir yigit eshikni ochdi. Ushbu gapda sifatning qaysi darajasi qo‘llangan?

#7. Egalik qo‘shimchasi so‘zga qo‘shilganida tovush almashinishi ro‘y beradigan so‘zlarga misol keltiring.

#8. Narsa-buyumlar orasidagi belgi o‘zaro taqqoslanmasa, qanday daraja hosil bo‘ladi?

#9. Belgi deganda qanday ma’nolar tushuniladi?

#10. Sifat gapda qanday hollarda kesim vazifasini bajarishi mumkin?

#11. Bir belgining narsa buyumlar orasida ortiq-kamligi jihatidan farqlanishi nima deyiladi?

#12. Egalik qo‘shimchasi qo‘shilganida qanday tovushlar tushib qoladi?

#13. Sifat qanday holatda aniqlovchi vazifasini bajarishi mumkin?

#14. Egalik qo‘shimchasi qanday so‘zlarga qo‘shilsa, tovush almashinishi sodir bo‘ladi?

#15. Sifat gapda qanday gap bo‘lagi vazifasida kelishi mumkin?

#16. Sifat qanday so‘roqlarga javob bo‘ladi?

#17. Nechta sifat darajasi mavjud?

#18. Egalik qo‘shimchasi qo‘shilganida tovush tushishi sodir bo‘ladigan so‘zlarga misol keltiring.

#19. Sifat gapda aniqlovchi vazifasida kelgan gapga misol keltiring.

#20. Qaysi daraja boshqa darajalar uchun asos vazifasini bajaradi?

Testni tugatish