Bosh sahifa 8 sinf Biologiya fanidan online testlar Eritrotsitlar va leykotsitlar

Eritrotsitlar va leykotsitlar

Ushbu “Eritrotsitlar va leykotsitlar” deb nomlangan testda 21 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.

#1. Taabiy immunitet turlarini aniqlang.

#2. OITS virusi birinchi martaqachon ro’yxatga olingan.

#3. Qon deposi vazifasini bajaradigan a‘zoni aniqlang.

#4. II qon guruhli rezus musbat odamlarda eritrotsit, tarkibida qanday oqsillar bo‘ladi?1)gemoglobin;2)agglyutinogenA; 3) agglyutinogen B; 4) agglyutinin α, β; 5) rezus omil

#5. Oqsil tabiatiga ega immun tizimiga tasir etuvchi moddalar.

#6. II qon guruhi tarkibini aniqlang.

#7. IV qon guruhli rezus musbat odamning qoni eritrositlari (1) hamda plazmasi(2)tarkibida qaysi moddalar uchraydi a. gemoglobin b. aglutinogen A c.aglutinin αd. glukoza e.suv f.gormon,antitelog.aglutinogenBh.agglutininβi.antigemofil omil j. antigen k. rezus omil

#8. IV qon guruhli rezus manfiy odamlarda eritrotsit tarkibida qanday oqsillar bo‘ladi?1)gemoglobin;2)agglyutinogenA; 3) agglyutinogen B; 4) agglyutinin α, β; 5) rezus omil

#9. Trombotsitlar (I), eritrotsitlar (II), leykotsitlar (III) ga xos belgilarni aniqlang.1)yadroli;2)yadrosiz;3)120kun yashaydi;4) 120soat yashaydi;5)2-5 kun yashaydi;6)qonivishinita'minlaydi; 7) himoya vazifasini bajaradi;8)gazlami tashiydi;9)suyak ko'migida hosil bo'ladi;10)taloqda hosil bo'ladi

#10. III qon guruhli rezus musbat odamlarda eritrotsit tarkibida qanday oqsillarbo‘ladi? 1) gemoglobin; 2) agglvutinogen A; 3) agglyutinogen B; 4) rezus omil; 5) agglyutinin α, β;

#11. Qaysi qon gruppasida eritrotsit yuzasida agglyutinogen bo'lmaydi?

#12. Qonning shaklli elementlari qaysi organlarda parchalanadi?

#13. IV qon guruhli rezus musbat, odamlarda eritrotsit tarkibida qanday oqsillar bo‘ladi?1)gemoglobin;2)agglyutinogenA; 3) agglyutinogen B; 4) rezus omil; 5) agglyutinin α, β;

#14. Qon plazmasida agglyutinin a va b bo'lgan qonda

#15. III qon guruhli rezus musbat odamning qoni eritrositlari (1) hamda plazmasi(2)tarkibida qaysimoddalaruchraydia. gemoglobinb.aglutinogenAc.aglutininαd.glukozae.suv f.gormon, antitelo g.aglutinogen B h. agglutinin β i. antigemofil omil j. antigen k. rezus omil

#16. Infeksiyali kasalliklardan so‘ng paydo bo‘lgan bunday i mmuni tet.

#17. Uchinchi qon guruhiga mansub odamlar qanday guruh qonli odamlarga qon berishi mumkin?

#18. Quyidagi qon gruppalariga ega qonlarni qaysi qon gruppala riga quyish mumkin?

#19. I.I.Mechnikov leykositlarning qaysi hodisasini aniqlagan?

#20. III qon guruhli rezus manfiy odamlarda eritrotsit tarkibida qanday oqsillar bo‘ladi?1)gemoglobin;2) agglyutinogenA; 3) agglyutinogen B; 4) rezus omil; 5) agglyutinin α, β;

#21. Quyida bеrilgan qoninng shaklli elеmеntlari qaysi organlarda hosil bo‘ladiva nеcha kun yashaydi.1)eritrotsitlar;2)lеykotsitlar; 3)trombotsitlar.a)ko‘mikda;b)taloqda;c)limfatugunlarida.I) 120 kun; II) 2-5 kun, III) 10 - 15 kun.

Testni tugatish

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.