Qonning qon tomirlari bo’ylab oqishi

Ushbu “Qonning qon tomirlari bo’ylab oqishi” deb nomlangan testda 24 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.

#1. Taloqda hosil bo'luvchi va odam organizmining immunitet xusnsiyatini ta'minlashda ishtirok etuvchi moddani belgilang.

#2. Qon va limfa embrionning qaysi murtak qavatidan shakllanadi?

#3. Odam tanasida qancha limfa tugunlari bor?

#4. Odam tanasidagi limfa tomirlarida hammasi bo‘lib qancha limfa suyuqligi bo‘lishini va bir sutkada qancha limfa suyuqligining vena qon tomirlariga quyilishini aniqlang.

#5. Odam tanasining qaysi qismlarida limfa tugunlari ko‘p bo‘lishini aniqlang.1. kaftda 2. tizza ostida 3. ko‘zda 4. bo‘yinda 5. yuzda 6. bosh miyada 7tirsak bo‘g‘imida 8. qo‘l va oyoq muskullarida.

#6. Kichik qon aylanish doirasining ketma – ketlik sxemasini belgilang.

#7. Limfa sistemasiga nimalar kiradi?

#8. Bir kecha-kunduzda necha millilitr limfa suyuqligi limfa tomirlaridan o'tadi va qayerga quyiladi?

#9. Jismoniy mehnat va sport bilan shug'ullanganda taloqda limfotsitlar...

#10. Tomirlarda qonning oqish tezligi nimalarga bog`liq.

#11. Qonning tomirlar bo`ylab harakati qaysi qonuniyatga asoslangan?

#12. Yurak bo’lmalarining qisqarishi qancha vaqt davom etadi(sek)

#13. Chap qovurg'alar ostida qaysi organ joylashgan?

#14. Qaysi a’zo funksiyasi jihatidan limfa sistemasiga yaqin turadi?

#15. Tomir urishi ( puls) qanday hosil bo`ladi?

#16. Yurakning chap bo‘lmasiga qon olib keluvchi venalar o‘zaro qo‘shilib, nechta o‘pka venasini hosil qiladi?

#17. Taloq organizmda qanday funksiyalarni bajaradi? 1. immunitet hosil qilishda ishtirok etish 2. qon deposi 3. ayirish 4. qonning shaklli elementlarini parchalash 5.biologik filtr .

#18. Yurak muskullari bo’shashganda kapilyarlarda bosim necha (mm) ga teng.

#19. Limfa aylanishining qon aylanishdan qanday farqi bor?

#20. Limfa aylanishining qon aylanishidan qanday farqi bor?

#21. Har bir o‘pkadan nechta o‘pka venasi orqali qon yurakning chap bo‘lmachasiga quyiladi?

#22. O'pka venalari bo'ylab qanday qon o'tadi?

#23. Katta qon aylanish doirasi qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsati lgan?

#24. Sistolik bosim qachon vujudga keladi ?

Testni tugatish

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.