Bosh sahifa 8 sinf Biologiya fanidan online testlar Qonning qon tomirlari bo’ylab oqishi

Qonning qon tomirlari bo’ylab oqishi

Ushbu “Qonning qon tomirlari bo’ylab oqishi” deb nomlangan testda 24 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.

#1. O'pka venalari bo'ylab qanday qon o'tadi?

#2. Tomir urishi ( puls) qanday hosil bo`ladi?

#3. Tomirlarda qonning oqish tezligi nimalarga bog`liq.

#4. Har bir o‘pkadan nechta o‘pka venasi orqali qon yurakning chap bo‘lmachasiga quyiladi?

#5. Kichik qon aylanish doirasining ketma – ketlik sxemasini belgilang.

#6. Qaysi a’zo funksiyasi jihatidan limfa sistemasiga yaqin turadi?

#7. Odam tanasida qancha limfa tugunlari bor?

#8. Odam tanasining qaysi qismlarida limfa tugunlari ko‘p bo‘lishini aniqlang.1. kaftda 2. tizza ostida 3. ko‘zda 4. bo‘yinda 5. yuzda 6. bosh miyada 7tirsak bo‘g‘imida 8. qo‘l va oyoq muskullarida.

#9. Yurak muskullari bo’shashganda kapilyarlarda bosim necha (mm) ga teng.

#10. Bir kecha-kunduzda necha millilitr limfa suyuqligi limfa tomirlaridan o'tadi va qayerga quyiladi?

#11. Yurak bo’lmalarining qisqarishi qancha vaqt davom etadi(sek)

#12. Jismoniy mehnat va sport bilan shug'ullanganda taloqda limfotsitlar...

#13. Limfa sistemasiga nimalar kiradi?

#14. Limfa aylanishining qon aylanishdan qanday farqi bor?

#15. Taloq organizmda qanday funksiyalarni bajaradi? 1. immunitet hosil qilishda ishtirok etish 2. qon deposi 3. ayirish 4. qonning shaklli elementlarini parchalash 5.biologik filtr .

#16. Chap qovurg'alar ostida qaysi organ joylashgan?

#17. Yurakning chap bo‘lmasiga qon olib keluvchi venalar o‘zaro qo‘shilib, nechta o‘pka venasini hosil qiladi?

#18. Sistolik bosim qachon vujudga keladi ?

#19. Katta qon aylanish doirasi qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsati lgan?

#20. Taloqda hosil bo'luvchi va odam organizmining immunitet xusnsiyatini ta'minlashda ishtirok etuvchi moddani belgilang.

#21. Qonning tomirlar bo`ylab harakati qaysi qonuniyatga asoslangan?

#22. Qon va limfa embrionning qaysi murtak qavatidan shakllanadi?

#23. Odam tanasidagi limfa tomirlarida hammasi bo‘lib qancha limfa suyuqligi bo‘lishini va bir sutkada qancha limfa suyuqligining vena qon tomirlariga quyilishini aniqlang.

#24. Limfa aylanishining qon aylanishidan qanday farqi bor?

Testni tugatish

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.