Bosh sahifa 8 sinf Biologiya fanidan online testlar Qonning qon tomirlari bo’ylab oqishi

Qonning qon tomirlari bo’ylab oqishi

Ushbu “Qonning qon tomirlari bo’ylab oqishi” deb nomlangan testda 24 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.

#1. Yurak bo’lmalarining qisqarishi qancha vaqt davom etadi(sek)

#2. Odam tanasida qancha limfa tugunlari bor?

#3. Jismoniy mehnat va sport bilan shug'ullanganda taloqda limfotsitlar...

#4. Qaysi a’zo funksiyasi jihatidan limfa sistemasiga yaqin turadi?

#5. Limfa aylanishining qon aylanishdan qanday farqi bor?

#6. Taloqda hosil bo'luvchi va odam organizmining immunitet xusnsiyatini ta'minlashda ishtirok etuvchi moddani belgilang.

#7. Katta qon aylanish doirasi qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsati lgan?

#8. O'pka venalari bo'ylab qanday qon o'tadi?

#9. Qonning tomirlar bo`ylab harakati qaysi qonuniyatga asoslangan?

#10. Har bir o‘pkadan nechta o‘pka venasi orqali qon yurakning chap bo‘lmachasiga quyiladi?

#11. Qon va limfa embrionning qaysi murtak qavatidan shakllanadi?

#12. Taloq organizmda qanday funksiyalarni bajaradi? 1. immunitet hosil qilishda ishtirok etish 2. qon deposi 3. ayirish 4. qonning shaklli elementlarini parchalash 5.biologik filtr .

#13. Bir kecha-kunduzda necha millilitr limfa suyuqligi limfa tomirlaridan o'tadi va qayerga quyiladi?

#14. Sistolik bosim qachon vujudga keladi ?

#15. Yurak muskullari bo’shashganda kapilyarlarda bosim necha (mm) ga teng.

#16. Chap qovurg'alar ostida qaysi organ joylashgan?

#17. Tomir urishi ( puls) qanday hosil bo`ladi?

#18. Yurakning chap bo‘lmasiga qon olib keluvchi venalar o‘zaro qo‘shilib, nechta o‘pka venasini hosil qiladi?

#19. Kichik qon aylanish doirasining ketma – ketlik sxemasini belgilang.

#20. Limfa sistemasiga nimalar kiradi?

#21. Limfa aylanishining qon aylanishidan qanday farqi bor?

#22. Odam tanasining qaysi qismlarida limfa tugunlari ko‘p bo‘lishini aniqlang.1. kaftda 2. tizza ostida 3. ko‘zda 4. bo‘yinda 5. yuzda 6. bosh miyada 7tirsak bo‘g‘imida 8. qo‘l va oyoq muskullarida.

#23. Tomirlarda qonning oqish tezligi nimalarga bog`liq.

#24. Odam tanasidagi limfa tomirlarida hammasi bo‘lib qancha limfa suyuqligi bo‘lishini va bir sutkada qancha limfa suyuqligining vena qon tomirlariga quyilishini aniqlang.

Testni tugatish

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.