Qonning qon tomirlari bo’ylab oqishi

Ushbu “Qonning qon tomirlari bo’ylab oqishi” deb nomlangan testda 24 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.

#1. Qon va limfa embrionning qaysi murtak qavatidan shakllanadi?

#2. Tomir urishi ( puls) qanday hosil bo`ladi?

#3. Yurak muskullari bo’shashganda kapilyarlarda bosim necha (mm) ga teng.

#4. Katta qon aylanish doirasi qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsati lgan?

#5. Qaysi a’zo funksiyasi jihatidan limfa sistemasiga yaqin turadi?

#6. Chap qovurg'alar ostida qaysi organ joylashgan?

#7. Kichik qon aylanish doirasining ketma – ketlik sxemasini belgilang.

#8. Odam tanasidagi limfa tomirlarida hammasi bo‘lib qancha limfa suyuqligi bo‘lishini va bir sutkada qancha limfa suyuqligining vena qon tomirlariga quyilishini aniqlang.

#9. Limfa aylanishining qon aylanishidan qanday farqi bor?

#10. Jismoniy mehnat va sport bilan shug'ullanganda taloqda limfotsitlar...

#11. O'pka venalari bo'ylab qanday qon o'tadi?

#12. Limfa sistemasiga nimalar kiradi?

#13. Qonning tomirlar bo`ylab harakati qaysi qonuniyatga asoslangan?

#14. Tomirlarda qonning oqish tezligi nimalarga bog`liq.

#15. Yurakning chap bo‘lmasiga qon olib keluvchi venalar o‘zaro qo‘shilib, nechta o‘pka venasini hosil qiladi?

#16. Har bir o‘pkadan nechta o‘pka venasi orqali qon yurakning chap bo‘lmachasiga quyiladi?

#17. Odam tanasining qaysi qismlarida limfa tugunlari ko‘p bo‘lishini aniqlang.1. kaftda 2. tizza ostida 3. ko‘zda 4. bo‘yinda 5. yuzda 6. bosh miyada 7tirsak bo‘g‘imida 8. qo‘l va oyoq muskullarida.

#18. Taloq organizmda qanday funksiyalarni bajaradi? 1. immunitet hosil qilishda ishtirok etish 2. qon deposi 3. ayirish 4. qonning shaklli elementlarini parchalash 5.biologik filtr .

#19. Taloqda hosil bo'luvchi va odam organizmining immunitet xusnsiyatini ta'minlashda ishtirok etuvchi moddani belgilang.

#20. Yurak bo’lmalarining qisqarishi qancha vaqt davom etadi(sek)

#21. Odam tanasida qancha limfa tugunlari bor?

#22. Sistolik bosim qachon vujudga keladi ?

#23. Limfa aylanishining qon aylanishdan qanday farqi bor?

#24. Bir kecha-kunduzda necha millilitr limfa suyuqligi limfa tomirlaridan o'tadi va qayerga quyiladi?

Testni tugatish

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.