Qon aylanishining ahamiyati, yurakning tuzilishi

Ushbu “Qon aylanishining ahamiyati yurakning tuzilishi” deb nomlangan testda 24 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.

#1. Yurakning qaysi qismida ikki tavaqali klapan joylashgan?

#2. Yurak orqa tomonidan ... orqali umurtqa pog‘onasidan ajralib turadi?

#3. Yurakning chap bo'lmachasiga quyiladigan qon tomirni aniqlang.

#4. Yurakning qaysi qismi hisobiga qon faqat bir tomonga harakatlanadi?

#5. Yurak muskullarining qon bil an ta’minlaydigan toj arteriyalari nechta?

#6. Qon aylanish sistemasining qaysi qismida klapanlar uchraydi? 1)o'ngva chapbo'lmachaorasida;2)o'ngbo'lmachavao'ng qorinchaorasida; 3)chapvao'ngqorinchaorasida;4)chap bo'lmacha va chap qorincha orasida; 5) vena qon tomirida

#7. Yurakda necha xil klapnlar ajratiladi?

#8. Nechta kovak vena yurakka qon olib keladi?

#9. Yurak pastki tomonidan ... orqali qorin bo‘shlig‘idan ajralib turadi.

#10. Yurakning qaysi qismida uch tavaqali klapan joylashgan bo‘ladi?

#11. Tojsimon arteriya qon tomirlarining qaysi qismidan ajralib chiqadi?

#12. Yurak tananing qaysi qismida joylashgan va u pastki yon ustki tomondan qanday chegaralanadi?

#13. Yarimoysimon klapanlar...

#14. Qon aylanish sistemasiga ... kiradi ?

#15. Yurakning bir ish sikliga necha sekund sarflanadi?

#16. Nima uchun chap qorinchaning devori qalin bo‘ladi?

#17. Yurak klapanlari shunday tuzilganki, ular orqali qon faqat bir tomonga harakatlanadi. Quyida berilganlardan to‘g‘ri yo‘nalishni aniqlang? a) bo‘lmachalardan aortaga b) qorinchalardan o‘pka arteriyasiga va aortaga c) bo‘lmachalardan o‘pka arteriyasiga d) bo‘lmachalardan qorinchalarga e) qorinchalardan bo‘lmachalarga

#18. Yurak bo‘lmachasi qorinchalarining bir marta qisqarib, bo‘shashishi nima deyiladi?

#19. Yurak bir marta qisqarganda, o‘rtacha 65 ml qon chiqarsa, yurakning minutlik qon chiqarish hajmi necha litrga teng bo‘ladi?

#20. Yurakning massasi o`rtacha erkak va ayollarda qancha bo`ladi ( gramm hisobida)

#21. Yurak devorlari va ularning nomlanishi to`g`ri berilgan javoblarni aniqlang

#22. Yarimoysimon klapanlar qaerda joylashgan?

#23. Yurak muskuliga yopishib turadi?

#24. Yurak muskullari qaysi tomirlardan kelgan qon bilan ta‘minlanadi?

Testni tugatish

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.