Qon aylanishining ahamiyati, yurakning tuzilishi

Ushbu “Qon aylanishining ahamiyati yurakning tuzilishi” deb nomlangan testda 24 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.

#1. Yurakning chap bo'lmachasiga quyiladigan qon tomirni aniqlang.

#2. Yurakning qaysi qismida ikki tavaqali klapan joylashgan?

#3. Yurak muskullarining qon bil an ta’minlaydigan toj arteriyalari nechta?

#4. Nima uchun chap qorinchaning devori qalin bo‘ladi?

#5. Qon aylanish sistemasining qaysi qismida klapanlar uchraydi? 1)o'ngva chapbo'lmachaorasida;2)o'ngbo'lmachavao'ng qorinchaorasida; 3)chapvao'ngqorinchaorasida;4)chap bo'lmacha va chap qorincha orasida; 5) vena qon tomirida

#6. Nechta kovak vena yurakka qon olib keladi?

#7. Yurakda necha xil klapnlar ajratiladi?

#8. Yurakning qaysi qismi hisobiga qon faqat bir tomonga harakatlanadi?

#9. Yurak muskuliga yopishib turadi?

#10. Yurak devorlari va ularning nomlanishi to`g`ri berilgan javoblarni aniqlang

#11. Yarimoysimon klapanlar qaerda joylashgan?

#12. Yarimoysimon klapanlar...

#13. Yurak klapanlari shunday tuzilganki, ular orqali qon faqat bir tomonga harakatlanadi. Quyida berilganlardan to‘g‘ri yo‘nalishni aniqlang? a) bo‘lmachalardan aortaga b) qorinchalardan o‘pka arteriyasiga va aortaga c) bo‘lmachalardan o‘pka arteriyasiga d) bo‘lmachalardan qorinchalarga e) qorinchalardan bo‘lmachalarga

#14. Qon aylanish sistemasiga ... kiradi ?

#15. Yurak tananing qaysi qismida joylashgan va u pastki yon ustki tomondan qanday chegaralanadi?

#16. Yurak orqa tomonidan ... orqali umurtqa pog‘onasidan ajralib turadi?

#17. Yurakning bir ish sikliga necha sekund sarflanadi?

#18. Yurakning qaysi qismida uch tavaqali klapan joylashgan bo‘ladi?

#19. Yurak bo‘lmachasi qorinchalarining bir marta qisqarib, bo‘shashishi nima deyiladi?

#20. Tojsimon arteriya qon tomirlarining qaysi qismidan ajralib chiqadi?

#21. Yurak bir marta qisqarganda, o‘rtacha 65 ml qon chiqarsa, yurakning minutlik qon chiqarish hajmi necha litrga teng bo‘ladi?

#22. Yurakning massasi o`rtacha erkak va ayollarda qancha bo`ladi ( gramm hisobida)

#23. Yurak pastki tomonidan ... orqali qorin bo‘shlig‘idan ajralib turadi.

#24. Yurak muskullari qaysi tomirlardan kelgan qon bilan ta‘minlanadi?

Testni tugatish

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.