Qon aylanishining ahamiyati, yurakning tuzilishi

Ushbu “Qon aylanishining ahamiyati yurakning tuzilishi” deb nomlangan testda 24 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.

#1. Nechta kovak vena yurakka qon olib keladi?

#2. Yurakning qaysi qismida uch tavaqali klapan joylashgan bo‘ladi?

#3. Yurak klapanlari shunday tuzilganki, ular orqali qon faqat bir tomonga harakatlanadi. Quyida berilganlardan to‘g‘ri yo‘nalishni aniqlang? a) bo‘lmachalardan aortaga b) qorinchalardan o‘pka arteriyasiga va aortaga c) bo‘lmachalardan o‘pka arteriyasiga d) bo‘lmachalardan qorinchalarga e) qorinchalardan bo‘lmachalarga

#4. Yurakning bir ish sikliga necha sekund sarflanadi?

#5. Qon aylanish sistemasiga ... kiradi ?

#6. Qon aylanish sistemasining qaysi qismida klapanlar uchraydi? 1)o'ngva chapbo'lmachaorasida;2)o'ngbo'lmachavao'ng qorinchaorasida; 3)chapvao'ngqorinchaorasida;4)chap bo'lmacha va chap qorincha orasida; 5) vena qon tomirida

#7. Yurak orqa tomonidan ... orqali umurtqa pog‘onasidan ajralib turadi?

#8. Yurakning qaysi qismi hisobiga qon faqat bir tomonga harakatlanadi?

#9. Yurakda necha xil klapnlar ajratiladi?

#10. Yurak devorlari va ularning nomlanishi to`g`ri berilgan javoblarni aniqlang

#11. Yurak bo‘lmachasi qorinchalarining bir marta qisqarib, bo‘shashishi nima deyiladi?

#12. Yurak muskullari qaysi tomirlardan kelgan qon bilan ta‘minlanadi?

#13. Yarimoysimon klapanlar qaerda joylashgan?

#14. Yurak bir marta qisqarganda, o‘rtacha 65 ml qon chiqarsa, yurakning minutlik qon chiqarish hajmi necha litrga teng bo‘ladi?

#15. Nima uchun chap qorinchaning devori qalin bo‘ladi?

#16. Yurak muskullarining qon bil an ta’minlaydigan toj arteriyalari nechta?

#17. Yurakning chap bo'lmachasiga quyiladigan qon tomirni aniqlang.

#18. Tojsimon arteriya qon tomirlarining qaysi qismidan ajralib chiqadi?

#19. Yarimoysimon klapanlar...

#20. Yurakning qaysi qismida ikki tavaqali klapan joylashgan?

#21. Yurak pastki tomonidan ... orqali qorin bo‘shlig‘idan ajralib turadi.

#22. Yurak tananing qaysi qismida joylashgan va u pastki yon ustki tomondan qanday chegaralanadi?

#23. Yurakning massasi o`rtacha erkak va ayollarda qancha bo`ladi ( gramm hisobida)

#24. Yurak muskuliga yopishib turadi?

Testni tugatish

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.