Bosh sahifa 8 sinf Biologiya fanidan online testlar Qon aylanishining ahamiyati, yurakning tuzilishi

Qon aylanishining ahamiyati, yurakning tuzilishi

Ushbu “Qon aylanishining ahamiyati yurakning tuzilishi” deb nomlangan testda 24 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.

#1. Qon aylanish sistemasining qaysi qismida klapanlar uchraydi? 1)o'ngva chapbo'lmachaorasida;2)o'ngbo'lmachavao'ng qorinchaorasida; 3)chapvao'ngqorinchaorasida;4)chap bo'lmacha va chap qorincha orasida; 5) vena qon tomirida

#2. Yurak muskullarining qon bil an ta’minlaydigan toj arteriyalari nechta?

#3. Qon aylanish sistemasiga ... kiradi ?

#4. Nechta kovak vena yurakka qon olib keladi?

#5. Yurak bo‘lmachasi qorinchalarining bir marta qisqarib, bo‘shashishi nima deyiladi?

#6. Yurakning qaysi qismi hisobiga qon faqat bir tomonga harakatlanadi?

#7. Yurak bir marta qisqarganda, o‘rtacha 65 ml qon chiqarsa, yurakning minutlik qon chiqarish hajmi necha litrga teng bo‘ladi?

#8. Yurak orqa tomonidan ... orqali umurtqa pog‘onasidan ajralib turadi?

#9. Yurak muskuliga yopishib turadi?

#10. Yarimoysimon klapanlar...

#11. Yurakning chap bo'lmachasiga quyiladigan qon tomirni aniqlang.

#12. Yurak pastki tomonidan ... orqali qorin bo‘shlig‘idan ajralib turadi.

#13. Yurakning qaysi qismida uch tavaqali klapan joylashgan bo‘ladi?

#14. Nima uchun chap qorinchaning devori qalin bo‘ladi?

#15. Yurakning massasi o`rtacha erkak va ayollarda qancha bo`ladi ( gramm hisobida)

#16. Yarimoysimon klapanlar qaerda joylashgan?

#17. Yurak devorlari va ularning nomlanishi to`g`ri berilgan javoblarni aniqlang

#18. Yurak tananing qaysi qismida joylashgan va u pastki yon ustki tomondan qanday chegaralanadi?

#19. Yurakning qaysi qismida ikki tavaqali klapan joylashgan?

#20. Yurak muskullari qaysi tomirlardan kelgan qon bilan ta‘minlanadi?

#21. Yurakning bir ish sikliga necha sekund sarflanadi?

#22. Tojsimon arteriya qon tomirlarining qaysi qismidan ajralib chiqadi?

#23. Yurak klapanlari shunday tuzilganki, ular orqali qon faqat bir tomonga harakatlanadi. Quyida berilganlardan to‘g‘ri yo‘nalishni aniqlang? a) bo‘lmachalardan aortaga b) qorinchalardan o‘pka arteriyasiga va aortaga c) bo‘lmachalardan o‘pka arteriyasiga d) bo‘lmachalardan qorinchalarga e) qorinchalardan bo‘lmachalarga

#24. Yurakda necha xil klapnlar ajratiladi?

Testni tugatish

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.