Bosh sahifa 8 sinf Biologiya fanidan online testlar Qon aylanishining ahamiyati, yurakning tuzilishi

Qon aylanishining ahamiyati, yurakning tuzilishi

Ushbu “Qon aylanishining ahamiyati yurakning tuzilishi” deb nomlangan testda 24 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.

#1. Yurakning bir ish sikliga necha sekund sarflanadi?

#2. Yurakning massasi o`rtacha erkak va ayollarda qancha bo`ladi ( gramm hisobida)

#3. Yurak muskullari qaysi tomirlardan kelgan qon bilan ta‘minlanadi?

#4. Yarimoysimon klapanlar...

#5. Yurak bo‘lmachasi qorinchalarining bir marta qisqarib, bo‘shashishi nima deyiladi?

#6. Yurak klapanlari shunday tuzilganki, ular orqali qon faqat bir tomonga harakatlanadi. Quyida berilganlardan to‘g‘ri yo‘nalishni aniqlang? a) bo‘lmachalardan aortaga b) qorinchalardan o‘pka arteriyasiga va aortaga c) bo‘lmachalardan o‘pka arteriyasiga d) bo‘lmachalardan qorinchalarga e) qorinchalardan bo‘lmachalarga

#7. Yurak devorlari va ularning nomlanishi to`g`ri berilgan javoblarni aniqlang

#8. Yurakda necha xil klapnlar ajratiladi?

#9. Yurakning qaysi qismida ikki tavaqali klapan joylashgan?

#10. Nechta kovak vena yurakka qon olib keladi?

#11. Qon aylanish sistemasiga ... kiradi ?

#12. Qon aylanish sistemasining qaysi qismida klapanlar uchraydi? 1)o'ngva chapbo'lmachaorasida;2)o'ngbo'lmachavao'ng qorinchaorasida; 3)chapvao'ngqorinchaorasida;4)chap bo'lmacha va chap qorincha orasida; 5) vena qon tomirida

#13. Nima uchun chap qorinchaning devori qalin bo‘ladi?

#14. Yurakning qaysi qismida uch tavaqali klapan joylashgan bo‘ladi?

#15. Tojsimon arteriya qon tomirlarining qaysi qismidan ajralib chiqadi?

#16. Yurak pastki tomonidan ... orqali qorin bo‘shlig‘idan ajralib turadi.

#17. Yurakning chap bo'lmachasiga quyiladigan qon tomirni aniqlang.

#18. Yurak bir marta qisqarganda, o‘rtacha 65 ml qon chiqarsa, yurakning minutlik qon chiqarish hajmi necha litrga teng bo‘ladi?

#19. Yarimoysimon klapanlar qaerda joylashgan?

#20. Yurak tananing qaysi qismida joylashgan va u pastki yon ustki tomondan qanday chegaralanadi?

#21. Yurak muskullarining qon bil an ta’minlaydigan toj arteriyalari nechta?

#22. Yurak orqa tomonidan ... orqali umurtqa pog‘onasidan ajralib turadi?

#23. Yurakning qaysi qismi hisobiga qon faqat bir tomonga harakatlanadi?

#24. Yurak muskuliga yopishib turadi?

Testni tugatish

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.