Qon va uning vazifasi

Ushbu “Qon va uning vazifasi” deb nomlangan testda 15 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.

#1. Qon plazmasiningsolishtirma massasiqanchaga tеng?

#2. Qonning osmotik bosimi 7,6-8,1atm. ga teng. Uning necha foizini suv tashkil etadi?

#3. Organizmning ichki muhitiga ... kiradi.

#4. Qon qaysi to‘qima xiliga kirishini aniqlang.

#5. Organizm ichki muhitining nisbiy doimiyligi qanday ataladi ?

#6. Organizm ichki muhitining nisbiy doimiylik xususiyati qachon buziladi ?

#7. Qon plazmasida agglyutinin α va β bo‘lgan qonda . ..

#8. Qonning solishtirma massasi qanchaga teng ?

#9. Qonning asosiy vasifasi?

#10. Qondagi shaklli elementlarining (a), qon plazmasining (b), qonning (d) solishtirma massasini ko‘rsating? 1) 1,025-1,034 2) 1,050-1,060 3) 1,090

#11. Odam va barcha issiqqonli hayvonlar uchun qaysi eritma fiziologik hisoblanadi?

#12. Qonning osmotik bosimini nima taminlaydi ?

#13. Gomeostaz nima ?

#14. Qon muskullardan qaysi moddalarni olib ketadi?

#15. Qonning yopishqoqligi nimaga bog‘liq? 1) oqsillarmiqdoriga; 2) yog‘lar turi va miqdoriga; 3) uglevodlar turi va miqdoriga; 4) eritrotsitlar miqdoriga

Testni tugatish

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.