Qonning kimyoviy tarkibi

Ushbu “Qonning kimyoviy tarkibi” deb nomlangan testda 15 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.

#1. Qon hujayralari suyaklarning g‘ovak moddasi .....da xosil bo’ladi

#2. Osh tuzining 0,9 % li eritmasi sichqonga quyilsa, eritrotsitlarda qanday o‘zgarish kuzatiladi?

#3. Qon tarkibidagi organik moddalarning asosiy qismini nima tashkiletadi

#4. Qonning ivimaslik kasalligi qanday ataladi ?

#5. Trombotsitlar kattaligi qancha?

#6. Ichki muhit nisbiy doimiyliginmg o‘zgarishi qaysi omillar bilan hambog'liqbo'lishimumkin. 1.tashqi muhit omillari 2.ovqat miqdori va sifati3.jismoniy mehnat 4.his-tuyg‘u

#7. Qonning shaklli elementlari ilikda xosil bo’lishdan tashqari yana qayerda xosil bo’ladi

#8. Trombotsitlar yodrosi mavjudmi?

#9. Odam uchun qaysi eritma gipotonik hisoblanadi?

#10. Qon plazmasi bosimiga teng bo’lgan eritma nima deb ataladi.

#11. Katta yoshdagi odamlarda qizil ilik og’irligi qancha?

#12. Qon katta yoshdagi odam tanasi massasining necha% ini tashkil etadi.

#13. Temir moddasi qaysi qon tanachalari tarkibiga kiradi?

#14. Qon tarkibidagi ... gumoral yo‘l bilan nafas markaziga ta'sir utib, nafas olishning boshqarilishida ishtirok etadi.

#15. Odam uchun qaysi eritma gipertonik hisoblanadi?

Testni tugatish

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.