Bosh sahifa 8 sinf Biologiya fanidan online testlar Qon tomirlari, qon aylanish doirasi

Qon tomirlari, qon aylanish doirasi

Ushbu “Qon tomirlari, qon aylanish doirasi” deb nomlangan testda 21 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.

#1. Yurakning chap bo‘lmachasiga quyi ladigan qon tomirni aniqlang.

#2. Arteriya bu - ...

#3. Qon tomirlarining o‘rta qavati tarkibiga nimalarkiradi?

#4. Uch tabaqali klapanlar qaerda joylashgan?

#5. Odam tanasidagi qaysi organ tanadan ajratib olingach ma`lum vaqtgacha ishlab turishi mumkin?

#6. Yurakning chap bo‘lmachasiga nechta qon tomir orqali qon keladi?

#7. Qon aylanish doiralari qayerdan boshlanadi va qayerda tugaydi.

#8. Yurakning sistolik hajmi qancha?

#9. O‘ng bo‘lmacha (a) va chap bo‘lmacha (b) ga quyiluvchi hamda o‘ng qorincha (c) va chap qorincha (d) dan chiquvchi qon tomirlarni juftlabko‘rsating.1)aorta;2)yuqori kovak vena;3)pastkikovak vena; 4)o‘pka arteriyasi;5)o‘pka venasi

#10. Yurak devoirning qaysi qismi 2 qavatli;

#11. Arteriya (1),kapillyar(2)vavena(3)lar devori necha qavat hujayralardan tashkil topgan? a) l b) 3 c) 2 d) 4

#12. Bir kecha-kunduzda yurak necha marta qisqarib kengayadi va qancha qonni arteriya tomirlariga haydaydi?

#13. Katta qon aylanish doirasi qaysi qon tomirlaridan boshlanadi?

#14. Aterial qon deb nimaga aytiladi?

#15. Venoz qon qayerda arterial qonga aylanadi?

#16. Katta qon aylanish doirasini tugash joyini belgilang.

#17. Vena, bu-:

#18. Vena qoni qaysi arteriya qon tomirlaridan oqadi?

#19. Ichakdan oqib kelayotgan qon qaysi organga o‘tadi?

#20. Yurak bo‘lmacha va qorinchalar muskullarining bo‘shashiga nima dеyiladi?

#21. Kichik qon aylanish doirasi yurakning qaysi qismidan, qaysi qon tomiridan boshlanadi?

Testni tugatish

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.