Bosh sahifa 8 sinf Biologiya fanidan online testlar Qon tomirlari, qon aylanish doirasi

Qon tomirlari, qon aylanish doirasi

Ushbu “Qon tomirlari, qon aylanish doirasi” deb nomlangan testda 21 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.

#1. Arteriya bu - ...

#2. Yurak bo‘lmacha va qorinchalar muskullarining bo‘shashiga nima dеyiladi?

#3. Venoz qon qayerda arterial qonga aylanadi?

#4. O‘ng bo‘lmacha (a) va chap bo‘lmacha (b) ga quyiluvchi hamda o‘ng qorincha (c) va chap qorincha (d) dan chiquvchi qon tomirlarni juftlabko‘rsating.1)aorta;2)yuqori kovak vena;3)pastkikovak vena; 4)o‘pka arteriyasi;5)o‘pka venasi

#5. Uch tabaqali klapanlar qaerda joylashgan?

#6. Kichik qon aylanish doirasi yurakning qaysi qismidan, qaysi qon tomiridan boshlanadi?

#7. Yurakning sistolik hajmi qancha?

#8. Qon aylanish doiralari qayerdan boshlanadi va qayerda tugaydi.

#9. Katta qon aylanish doirasi qaysi qon tomirlaridan boshlanadi?

#10. Odam tanasidagi qaysi organ tanadan ajratib olingach ma`lum vaqtgacha ishlab turishi mumkin?

#11. Qon tomirlarining o‘rta qavati tarkibiga nimalarkiradi?

#12. Yurak devoirning qaysi qismi 2 qavatli;

#13. Yurakning chap bo‘lmachasiga nechta qon tomir orqali qon keladi?

#14. Vena, bu-:

#15. Vena qoni qaysi arteriya qon tomirlaridan oqadi?

#16. Arteriya (1),kapillyar(2)vavena(3)lar devori necha qavat hujayralardan tashkil topgan? a) l b) 3 c) 2 d) 4

#17. Bir kecha-kunduzda yurak necha marta qisqarib kengayadi va qancha qonni arteriya tomirlariga haydaydi?

#18. Ichakdan oqib kelayotgan qon qaysi organga o‘tadi?

#19. Yurakning chap bo‘lmachasiga quyi ladigan qon tomirni aniqlang.

#20. Katta qon aylanish doirasini tugash joyini belgilang.

#21. Aterial qon deb nimaga aytiladi?

Testni tugatish

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.