Qon tomirlari, qon aylanish doirasi

Ushbu “Qon tomirlari, qon aylanish doirasi” deb nomlangan testda 21 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.

#1. Qon tomirlarining o‘rta qavati tarkibiga nimalarkiradi?

#2. Yurak bo‘lmacha va qorinchalar muskullarining bo‘shashiga nima dеyiladi?

#3. O‘ng bo‘lmacha (a) va chap bo‘lmacha (b) ga quyiluvchi hamda o‘ng qorincha (c) va chap qorincha (d) dan chiquvchi qon tomirlarni juftlabko‘rsating.1)aorta;2)yuqori kovak vena;3)pastkikovak vena; 4)o‘pka arteriyasi;5)o‘pka venasi

#4. Qon aylanish doiralari qayerdan boshlanadi va qayerda tugaydi.

#5. Uch tabaqali klapanlar qaerda joylashgan?

#6. Arteriya (1),kapillyar(2)vavena(3)lar devori necha qavat hujayralardan tashkil topgan? a) l b) 3 c) 2 d) 4

#7. Yurakning chap bo‘lmachasiga quyi ladigan qon tomirni aniqlang.

#8. Katta qon aylanish doirasini tugash joyini belgilang.

#9. Yurakning chap bo‘lmachasiga nechta qon tomir orqali qon keladi?

#10. Yurakning sistolik hajmi qancha?

#11. Kichik qon aylanish doirasi yurakning qaysi qismidan, qaysi qon tomiridan boshlanadi?

#12. Vena qoni qaysi arteriya qon tomirlaridan oqadi?

#13. Ichakdan oqib kelayotgan qon qaysi organga o‘tadi?

#14. Arteriya bu - ...

#15. Venoz qon qayerda arterial qonga aylanadi?

#16. Vena, bu-:

#17. Bir kecha-kunduzda yurak necha marta qisqarib kengayadi va qancha qonni arteriya tomirlariga haydaydi?

#18. Katta qon aylanish doirasi qaysi qon tomirlaridan boshlanadi?

#19. Yurak devoirning qaysi qismi 2 qavatli;

#20. Odam tanasidagi qaysi organ tanadan ajratib olingach ma`lum vaqtgacha ishlab turishi mumkin?

#21. Aterial qon deb nimaga aytiladi?

Testni tugatish

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.