Bosh sahifa 8 sinf Biologiya fanidan online testlar Muskullar

Muskullar

Ushbu “Muskullar” deb nomlangan testda 15 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.

#1. Odam tanasida ..... dan ortiq muskullar bor

#2. Bosh muskullariga qaysi muskullar misol bo’ladi.

#3. To`sh o`mrov so`rg`ichsimon muskuli, norvonsimon muskullar odam tanasi muskullarining qaysi guruhiga kiradi?

#4. Bo‘yin muskullini ajrating:

#5. Qayerda joylashgan muskullar gavdani rostlashda qatnashadi.

#6. Bu muskul tolalari ingichka va uzun bo‘lib, mikroskop ostida tekshi- rilganida ko‘ndalang chiziqlari ko‘rinadi

#7. Ularning ishlashi odam ixtiyoriga bog‘liq bo‘ladi(a), Ularning qisqarishi kishi ixtiyoriga bog'liq bo‘lmaydi(b)

#8. Oyoq muskullari sonning oldingi tomonida(a),orqa tomonida(b) boldirning orqa yuzasida (c) boshli muskullar bo'ladi. 1-to’rt boshli 2-ikki boshli 3-uch boshli 4-bir boshli

#9. Muskullarning charchashi nimalarga bog’liq.

#10. Oyoqni tovondan bukish funksiyasini bajaradigan muskul.

#11. Odam organizmida ikki boshli (a) va uch boshli (b) muskullar qayerda joylashgan ? 1) bilak sohasida; 2) tirsak sohasida; 3) yelkaning oldingi sohasida; 4) yelkaning orqa sohasida; 5) sonning oldingi sohasida; 6) sonning orqa sohasida; 7) boldirning orqa sohasida

#12. Ularning tolalari ayrim qismlari orqali o‘zaro yopishib, to‘rga o'xshash joylashgan.

#13. Ichki organlar (qon tomirlari, ichak, qovuq) devorini qoplab turadi

#14. Skelet muskullari alohida boylamlar hosil qilib, biriktiruvchi to‘qimadan iborat yupqa parda bilan o‘ralgan bo'ladi va bu parda .....deb ataladi.

#15. Silliq muskul tolalariga xos hususiyatlar berilgan qatorni toping.

Testni tugatish

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.