Muskullarning rivojlanishi, odam qad-qomatining shakllanishi

Ushbu “Muskullarning rivojlanishi, odam qad-qomatining shakllanishi” deb nomlangan testda 12 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.

#1. Muskullar necha yoshgacha, ayniqsa, jadal o‘sadi.

#2. Muskullarning yaxshi rivojlanishi, tolalari va paylarining baquvvat, mustahkam bo‘lishi o‘z navbatida ... imkon beradi.

#3. Normal holatda umurtqa pog‘onasining qaysi qismi biroz oldinga egilgan bo‘ladi.

#4. Odamdagi qaysi holat murtqa pog‘onasini yozuvchi va bukuvchi muskullaming o‘zaro ta’siri va gavda og'irligining umurtqa pog‘onasini bukuvchi muskullarga ta’siri bilan bog‘liq.

#5. Ko'pincha bolalik va o‘smirlik davrida tor, ayniqsa, poshnasi baland poyabzal kiyib yurish bilan bog‘liq.

#6. Tabiiy egilishda umurtqa pog‘onasining qaysi qismi biroz orqaga egilgan bo‘ladi ?

#7. Qaysi organ tana uchun ressorlik vazifasini bajaradi.

#8. Umurtqa pog‘onasining normal rivojlanishida uning qismlari qanday holatda bo‘ladi ?

#9. Qad-qomat ayniqsa, nimaning to;g‘ri rivojlanishi bilan bog‘liq.

#10. Biron ta’sir tufayli retseptorlarda hosil bo‘lgan nerv impulslari sezuvchi nervlar orqali retseptorlardan .....miyaga uzatiladi.

#11. Nech yoshli bola muskullari massasi katta yoshdagi odam muskullariga teng bo'ladi.

#12. Yassioyoqlikda organizmning qaysi qismida og‘riq seziladi ?

Testni tugatish

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.