Bosh sahifa 8 sinf Biologiya fanidan online testlar Tayanch harakatlanish sistemasining tuzilishi, funksiyasi va ahamiyati

Tayanch harakatlanish sistemasining tuzilishi, funksiyasi va ahamiyati

Ushbu “Tayanch harakatlanish sistemasining tuzilishi, funksiyasi va ahamiyati” deb nomlangan testda 15 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.

#1. G'ovak (1), yassi (2), g'alvirsimon (3) suyaklarga mansub bo'lgan suyaklarnianiqlang.a)qovurg'a;b) kurak;c)umurtqa; d) peshona; e) ponasimon;f)yuqorijag';j)kaftusti;k)ensa;1)chanoq

#2. Naysimon suyaklar to`g`ri berilgan qatorni toping. 1) yelka,2) bilak,3)son, 4)boldir,5)to`sh, 6) qo`l,7) qovurg`a, 8) kaft, 9) barmoq

#3. G`alvirsimon suyaklarga qaysi suyaklar kiradi ?

#4. G`ovak suyaklarga qaysi suyaklar kiradi ? 1)qovurg`a,2)chanoq,3)to`sh,4)jag`,5)o`mrov, 6)tovon, 7) bilak uzuk, 8) umurtqa, 9) kaft ust, 10) kaft

#5. Quyidagi vazifalarning qaysi biri skelet funksiyasiga kirmaydi ?

#6. Suyak sistemasining funksiyasi.

#7. Uzun naysimon suyaklar qatoriga kirmaydigan suyaklarni aniqlang. a)bilak;b) yelka;c) o'mrov; d) kaft; e) qovurg'a

#8. Odam tanasida qancha suyak bor ?

#9. Naysimon suyaklar bo‘shlig‘i qanday to‘qimalar bilan to‘lgan bo‘ladi ?

#10. Yassi suyaklarga qaysi suyaklar kiradi ?

#11. Tuzilishiga ko'ra suyaklar ... bo'ladi. 1)naysimon;2)kalta;3)uzun;4)yassi;5)g'ovak;6)harakatsiz;7) g'alvirsimon; 8) harakatchan

#12. Kalta naysimon (1), kalta g'ovak (2), yassi (3), g'alvirsimon (4) suyaklarturigamossuyaklarnijuftlang.a)barmoq;b)kaft;c) umurtqa;d)kaftusti;e)ensa;f)ponasimonsuyak;j)kurak;h) peshona

#13. G'ovak suyaklar qatoriga kirmaydigan suyaklarni aniqlang. a) qovurg'a; b) kurak; c) umurtqa; d) peshona; e) ponasimon; f) yuqori jag'; j) kaft usti; k) ensa;1) chanoq

#14. Kalta naysimon suyaklar turi ?

#15. Suyaklar necha xil shaklda bo`ladi ?

Testni tugatish

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.