Tayanch harakatlanish sistemasining tuzilishi, funksiyasi va ahamiyati

Ushbu “Tayanch harakatlanish sistemasining tuzilishi, funksiyasi va ahamiyati” deb nomlangan testda 15 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.

#1. Quyidagi vazifalarning qaysi biri skelet funksiyasiga kirmaydi ?

#2. Odam tanasida qancha suyak bor ?

#3. G`alvirsimon suyaklarga qaysi suyaklar kiradi ?

#4. Uzun naysimon suyaklar qatoriga kirmaydigan suyaklarni aniqlang. a)bilak;b) yelka;c) o'mrov; d) kaft; e) qovurg'a

#5. Suyak sistemasining funksiyasi.

#6. Naysimon suyaklar to`g`ri berilgan qatorni toping. 1) yelka,2) bilak,3)son, 4)boldir,5)to`sh, 6) qo`l,7) qovurg`a, 8) kaft, 9) barmoq

#7. Tuzilishiga ko'ra suyaklar ... bo'ladi. 1)naysimon;2)kalta;3)uzun;4)yassi;5)g'ovak;6)harakatsiz;7) g'alvirsimon; 8) harakatchan

#8. G'ovak suyaklar qatoriga kirmaydigan suyaklarni aniqlang. a) qovurg'a; b) kurak; c) umurtqa; d) peshona; e) ponasimon; f) yuqori jag'; j) kaft usti; k) ensa;1) chanoq

#9. Kalta naysimon suyaklar turi ?

#10. Suyaklar necha xil shaklda bo`ladi ?

#11. Yassi suyaklarga qaysi suyaklar kiradi ?

#12. G'ovak (1), yassi (2), g'alvirsimon (3) suyaklarga mansub bo'lgan suyaklarnianiqlang.a)qovurg'a;b) kurak;c)umurtqa; d) peshona; e) ponasimon;f)yuqorijag';j)kaftusti;k)ensa;1)chanoq

#13. G`ovak suyaklarga qaysi suyaklar kiradi ? 1)qovurg`a,2)chanoq,3)to`sh,4)jag`,5)o`mrov, 6)tovon, 7) bilak uzuk, 8) umurtqa, 9) kaft ust, 10) kaft

#14. Kalta naysimon (1), kalta g'ovak (2), yassi (3), g'alvirsimon (4) suyaklarturigamossuyaklarnijuftlang.a)barmoq;b)kaft;c) umurtqa;d)kaftusti;e)ensa;f)ponasimonsuyak;j)kurak;h) peshona

#15. Naysimon suyaklar bo‘shlig‘i qanday to‘qimalar bilan to‘lgan bo‘ladi ?

Testni tugatish

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.