Bosh sahifa 8 sinf Biologiya fanidan online testlar Tayanch harakatlanish sistemasining tuzilishi, funksiyasi va ahamiyati

Tayanch harakatlanish sistemasining tuzilishi, funksiyasi va ahamiyati

Ushbu “Tayanch harakatlanish sistemasining tuzilishi, funksiyasi va ahamiyati” deb nomlangan testda 15 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.

#1. Naysimon suyaklar bo‘shlig‘i qanday to‘qimalar bilan to‘lgan bo‘ladi ?

#2. G`ovak suyaklarga qaysi suyaklar kiradi ? 1)qovurg`a,2)chanoq,3)to`sh,4)jag`,5)o`mrov, 6)tovon, 7) bilak uzuk, 8) umurtqa, 9) kaft ust, 10) kaft

#3. G'ovak (1), yassi (2), g'alvirsimon (3) suyaklarga mansub bo'lgan suyaklarnianiqlang.a)qovurg'a;b) kurak;c)umurtqa; d) peshona; e) ponasimon;f)yuqorijag';j)kaftusti;k)ensa;1)chanoq

#4. Uzun naysimon suyaklar qatoriga kirmaydigan suyaklarni aniqlang. a)bilak;b) yelka;c) o'mrov; d) kaft; e) qovurg'a

#5. Suyak sistemasining funksiyasi.

#6. Quyidagi vazifalarning qaysi biri skelet funksiyasiga kirmaydi ?

#7. G`alvirsimon suyaklarga qaysi suyaklar kiradi ?

#8. Tuzilishiga ko'ra suyaklar ... bo'ladi. 1)naysimon;2)kalta;3)uzun;4)yassi;5)g'ovak;6)harakatsiz;7) g'alvirsimon; 8) harakatchan

#9. Kalta naysimon suyaklar turi ?

#10. G'ovak suyaklar qatoriga kirmaydigan suyaklarni aniqlang. a) qovurg'a; b) kurak; c) umurtqa; d) peshona; e) ponasimon; f) yuqori jag'; j) kaft usti; k) ensa;1) chanoq

#11. Kalta naysimon (1), kalta g'ovak (2), yassi (3), g'alvirsimon (4) suyaklarturigamossuyaklarnijuftlang.a)barmoq;b)kaft;c) umurtqa;d)kaftusti;e)ensa;f)ponasimonsuyak;j)kurak;h) peshona

#12. Naysimon suyaklar to`g`ri berilgan qatorni toping. 1) yelka,2) bilak,3)son, 4)boldir,5)to`sh, 6) qo`l,7) qovurg`a, 8) kaft, 9) barmoq

#13. Suyaklar necha xil shaklda bo`ladi ?

#14. Yassi suyaklarga qaysi suyaklar kiradi ?

#15. Odam tanasida qancha suyak bor ?

Testni tugatish

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.