Bosh sahifa 9 sinf adabiyot fanidan testlar Alpomish. 9 sinf adabiyot test

Alpomish. 9 sinf adabiyot test

Alpomish. Alpomish dostoni testlar. 9-sinf adabiyot fanidan mavzulashtirilgan testlar.

Results

#1. «Doston» so‘zi qaysi tilga mansub va qanday ma’noni anglatadi?

#2. «Alpomish» dostonida Hakimbek bilan Oybarchinni maktabdan chiqarib olgach, nimalarni o‘rgatadilar?

#3. «Alpomish» dostonidan olingan quyidagi bayt qaysi qahramon tilidan aytilgan? Davlat qo‘nsa bir chibinning boshiga, Semurg‘ qushlar salom berar qoshiga.

#4. «Alpomish» dostonidan olingan quyidagi parcha kim tomonidan aytilgan? «Kelganboy, sening bir qizing bor ekan. Qani birimizga berasanmi? Birimiz olaylikmi yo barimiz olaylikmi?»

#5. Fozil shoir qaysi musiqa asbobi jo‘rligida doston aytgan?

#6. «Alpomish» dostonida Boybo‘ri va Boysari chupronto‘yga necha tilla tashlab ketishadi?

#7. «Alpomish» dostonida kim Alpomish haqida: «… lekin o‘zi zo‘r-ku, zo‘r bo‘lsa ham juda qo‘rqoq, sal do‘qdan ham qo‘rqadi», – deb aytadi?

#8. «Alpomish» dostonida «saman otli, sarjig‘ali bek yigit» murojaatini kim kimga qarata aytadi?

#9. Xalq dostonlaridagi she’rlar, asosan, necha bo‘g‘inli va qaysi vaznda?

#10. «Alpomish» dostonida Qo‘ng‘irot elida moli yo‘q degan kambag‘alning qancha tuyasi, qancha qo‘yi bor edi?

#11. «Alpomish» dostonida Alpomish Qalmoq yurtiga kelgach, kimni Barchinnikiga sovchi va xabarchi qilib jo‘natadi?

#12. «Alpomish» dostonida Hakimbek Boychiborni tutgan qo‘riq kimdan qolgan edi?

#13. «Alpomish» dostonida Alpomishning mahramlar va Qorajon bilan ko‘rishgani qanday bo‘ladi?

#14. Shohimardon pir qanday qiyofada to‘yga keladi?

#15. «Alpomish» dostonida Barchin alplarning zo‘ri Ko‘kaldosh ekanligini qanday bilib oladi? 1) saman yo‘rg‘asidan; 2) qo‘lidagi cho‘qmoridan; 3) boshidagi tilla jig‘asidan

#16. «Alpomish» dostonida quyidagi hikmat qaysi qahramon tilidan aytilgan? Davlat qo‘nsa bir chibinning boshiga, Semurg‘ qushlar salom berar qoshiga.

#17. «Go‘ro‘g‘li» turkumidagi dostonlar qancha?

#18. «Alpomish» dostonida Boybo‘ri va Boysarining farzandlarini toping

#19. «Alpomish» dostonida Alpinbiyning kichik o‘g‘li, boy kim?

#20. Xalq dostonlarida qahramonlarning o‘y-mulohazalari, nisbatan tinch ruhiy holati tasviri, o‘zaro so‘zlashuvlari necha bo‘g‘inli she’r bilan ifodalangan?

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish