Bosh sahifa 9 sinf adabiyot fanidan testlar Xoja mavzusidagi testlar

Xoja mavzusidagi testlar

Xoja mavzusidagi testlar. 9-sinf adabiyot fanidan mavzulashtirilgan testlar.

Results

#1. Xojaning bizgacha yetib kelgan dostoni kimning asariga nazira shaklida (ergashib) yozilgan?

#2. Xojaning bizgacha yetib kelgan dostoni kimning nomiga bitilgan?

#3. Xoja qalamiga mansub daryoga g‘arq bo‘lmay qolib, podshoh bo‘lgan faqir kishi haqidagi hikoyatda yangi podshoh necha kundan so‘ng «huriliqoyi yori sohibjamol, farxundafol, noz masnadida sarafroz va husn taxtida sarvnozdek bo‘lub» o‘tirgan go‘zalga duch keladi?

#4. Xoja qalamiga mansub Sulaymon alayhissalom va pashsha haqidagi hikoyatda qo‘llanilgan «kishti» so‘zining ma’nosini toping.

#5. Xoja qalamiga mansub odil podshoh va zohid haqidagi hikoyatda zohid bir soat adolat qilganning savobi kimlarning ibodatidan ortiqligini aytadi?

#6. Xojaning bizgacha nechta hikoyalar to‘plami yetib kelgan?

#7. Xojaning «Kechadur» g‘azalida radif bo‘lib kelayotgan «kechadur» so‘zi haqidagi noto‘g‘ri ma’lumotni toping.

#8. Xojaning Temur Sultonga bag‘ishlangan hikoyalar to‘plamini toping.

#9. Xoja qalamiga mansub daryoga g‘arq bo‘lmay qolib, podshoh bo‘lgan faqir kishi haqidagi hikoyatda hukmdorlik qilib bo‘lgan podsholarning taqdiri qanday tugar edi?

#10. Xoja qalamiga mansub Sulaymon alayhissalom va pashsha haqidagi hikoyatda Sulaymon alayhissalomga kelib shikoyat qilgan obraz qaysi?

#11. Xoja qalamiga mansub qaysi ikki asarning birgalikda muqovalangan bir necha nusxasi saqlanib qolgan bo‘lib, ular O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti Qo‘lyozmalar fondida saqlanadi?

#12. Xoja qalamiga mansub Iskandar Zulqarnayn va Doro haqidagi hikoyatda kim maqsadiga yetishish uchun hiyla qo‘llaydi?

#13. Xojaning Zahiriddin Boburga yuborgan va uning maqtoviga sazovor bo‘lgan g‘azali qaysi misralar bilan boshlanadi?

#14. Xojaning «Kechadur» g‘azalidan olingan quyidagi bayt haqidagi to‘g‘ri ma’lumotlarni toping. Kunduz avqotim sening hajringda nolon kechadur, Kecha ham zulfung kabi holim parishon kechadur. 1) Matladagi ilk misraning birinchi ma’nosi: kunduzi vaqtim sening hajringda nola bilan o‘ta (kecha)di, ikkinchi ma’nosi: kunduz kunim sening hajring tufayli nolalarga to‘la qora tun (kecha)dir. 2) Ikkinchi misraning ikkinchi ma’nosi: kechasi mening holim zulfing kabi parishonlikda o‘ta (kecha)di. Misra boshidagi «kecha» – ot so‘z turkumi, misra oxiridagi so‘z esa – fe’l, ega va fe’l kesim munosabatida. 3) Birinchi misrada oshiqning tun (kecha)dagi to‘lg‘onishlari aks etgan bo‘lsa, keyingi misrada kunduzgi holati ifodalangan. 4) Ikkinchi misraning birinchi ma’nosi: Bu kecha zulfing kabi holimni parishon qilgan kecha (tun)dir. Ot so‘z turkumiga mansub «kecha» so‘zi misraning boshi va oxirida ega va ot kesim munosabatida takror qo‘llanyapti.

#15. Xoja qalamiga mansub Sulaymon alayhissalom va pashsha haqidagi hikoyatdan olingan quyidagi parcha qaysi obraz tilidan olingan? «Adolat qoidasi butururkim, dodxoh muddai-yu muddao alayh ikkisini barobar turg‘uzub so‘romoq kerakdur, har so‘zlari bo‘lsa bir-bir aytg‘oylar, to hokim alarning so‘zin bilib hukm qilg‘oy».

#16. Xoja qalamiga mansub daryoga g‘arq bo‘lmay qolib, podshoh bo‘lgan faqir kishi haqidagi hikoyatda yangi hukmdor kimdan o‘zining podshoh qilib ko‘tarilishining sababini so‘raydi?

#17. Xoja qalamiga mansub Iskandar Zulqarnayn va Doro haqidagi hikoyatda Doroni o‘ldirganlarning qismati qanday yakunlanadi?

#18. Xojaning bizgacha yetib kelgan dostoni qaysi asarga nazira shaklida yozilgan?

#19. Qaysi asarda Xojaning fazilatlari haqida so‘z yuritilib, she’r ilmini, insho (yozishma san’ati)ni mukammal bilgani, jumladan, podsholikning chet ellarga jo‘natiladigan xatlarini ham ko‘pincha u yozganligi ta’kidlanadi?

#20. Hasanxoja Nisoriy o‘zining qaysi asarida Xojaning qilgan ishlari, hayot tarzi, axloq-sajiyasi haqida qimmatli ma’lumotlar qoldirgan?

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish