Bosh sahifa 9 sinf adabiyot fanidan testlar Farhod va Shirin

Farhod va Shirin

Farhod va Shirin mavzusidagi testlar. 9-sinf adabiyot fanidan mavzulashtirilgan testlar.

Results

#1. «Farhod va Shirin» dostonida Farhod o‘limi oldidan murojaat qilgan obrazlarni toping. 1) «Ne hol erur, hayhot-hayhot, Netar jonimni olsang, ey … , bot?!»; 2) «Buzug‘luq, ey … , ko‘rguzdung oxir! Buzulg‘an xotirimni buzdung oxir!»; 3) «Bu ne insof edi, ey soqiyi … , O‘lar chog‘da qadah tutmoq to‘la zahr?!».

#2. «Farhod va Shirin» dostonidan olingan quyidagi baytda qaysi qahramon holati tasvirlangan? Bo‘lub el anduhidin ko‘ngli g‘amnok, Yaqo chokni ko‘rub ko‘ksin qilib chok.

#3. «Farhod va Shirin» dostonida qaysi yurtlar ramziy ma’noga ega?

#4. «Farhod va Shirin» dostonida Shirinning yurtidagi chashmani insonlar qanday atashlarini topib, baytni to‘ldiring. Debon … ul chashmani xayl, Ki, o‘lgan ichsa aylar jon sari mayl.

#5. «Farhod va Shirin» dostonida Farhod necha oyda butkul savod chiqaradi?

#6. «Farhod va Shirin» dostonida Farhod 10 yoshda necha 20 yoshda yoshcha qaddu jismga ega bo‘ladi?

#7. «Farhod va Shirin» dostonidan olingan quyidagi ta’rif kim haqida? Harimi iffat ichra shoh ul ermish, Sipehri ismat uzra moh ul ermish.

#8. Quyidagi misralar Alisher Navoiy «Xamsa»sining qaysi dostoni dan olingan? Ani nazm etki, tarhi toza bo‘lg‘ay, Ulusqa mayli beandoza bo‘lg‘ay. Yo‘q ersa nazm qilg‘onni xaloyiq, Mukarrar aylamak sendin ne loyiq?

#9. Alisher Navoiy «Xamsa»sining qaysi dostoni falsafiy-ta’limiy doston hisoblanadi?

#10. «Farhod va Shirin» dostonida Farhodga tosh yo‘nishni kim o‘rgatgan?

#11. Quyidagi misralar Alisher Navoiy «Xamsa»sining qaysi dostonidan olingan? Chun forsiy erdi nukta shavqi, Ozroq edi andi turk zavqi.

#12. «Farhod va Shirin» dostonidagi sirli ko‘zguni kim yasattirgan?

#13. Quyidagi bayt Navoiy «Xamsa»sining qaysi qahramoni haqida? Yuzinda ishq asrori yozilg‘on, Ichinda dard ta’vizi qozilg‘an.

#14. «Farhod va Shirin» dostonida ko‘zgu tilsimini ochmoqchi bo‘lgan odamning birinchi va ikkinchi manzilda nimalarni yengishi lozimligini ketma-ketlikda ko‘rsating.

#15. Quyidagi fikrlar nima haqida? «Insonni poklaydi, ezgulik sari yetaklaydi, unga o‘zligini tanitadi, bir so‘z bilan aytganda, komillik sifatlarini tarbiyalaydi».

#16. «Farhod va Shirin» dostonida Farhodning tasavvufiy yo‘li qanday yo‘l? 1) ishqda komillikka erishib, sevimli yori bilan baxtli yashash yo‘li; 2) o‘z yaratuvchisi tomon intilish yo‘li; 3) tariqat orqali haqiqiy mahbub tomon intilish yo‘li.

#17. «Farhod va Shirin» dostonida Xusrav Farhoddan qachondan ishq aro mast bo‘lganligini so‘raganida Farhod qanday javob beradi?

#18. «Farhod va Shirin»da quyidagi bayt kim tomonidan kimga qarata aytilgan? Dedi: «Har ishki qilmish odamizod, Tafakkur birla bilmish odamizod».

#19. Quyidagi fikrlar «Xamsa»ning qaysi qahramoni haqida? Agar bir qatla ko‘rdi har sabaqni, Yana ochmoq yo‘q erdi ul varaqni. Ne so‘znikim, o‘qub ko‘ng‘lig‘a yozib, Dema ko‘ngliki, jon lavhiga qozib.

#20. Jomiyning «Xamsa»si nechta dostondan tashkil topgan va qanday nomlangan?

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish