Qolqonoldi, gipofiz, ayirisimon bez, buyrak ustibezlari, ularning tuzilishi va funksiyalari

Ushbu “Qolqonoldi, gipofiz, ayirisimon bez, buyrak ustibezlari, ularning tuzilishi va funksiyalari” deb nomlangan testda 30 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.

#1. Qalqonoldi bezidan qaysi garmon ishlab chiqariladi.

#2. Ayrisimon bezdan ishlab chiqarilgan gormon nima hosil bo’lishini kuchaytiradi.

#3. Bu garmon organizm o‘sishida muhim ahamiyatga ega.

#4. Qalqonoldi bezining oldi yuzasida qaysi bez joylashgan.

#5. Jinsiy bezlarni boshqaruvchi gormon nomi nima.

#6. Organizmda pigment almashinuviga ta’sir ko‘rsatadi.

#7. Epifiz funksiyasi bola .... yoshga yetgunicha kuchayib boradi.

#8. Gipofiz bezi qon tomirlari orqali nima bilan bog’langan.

#9. Ichki sekretsiya bezlari ichidagi eng yirik bez faoliyatini boshqaruvchi gormon.

#10. Qachon qovoq va lablar pirpirab,qo'llar qaltiraydi,ya’ni tutqanoq sodir boladi.

#11. Bu bez funksiyasi buzilganida barvaqt balog‘atga yetish kuzatiladi.

#12. Qachon qonda kalsiy miqdori o‘rtadi, suyaklar yumshab, deformatsiyaga uchraydi.

#13. Suv, tuz, oqsil va uglevodlar almashinuviga ta’sirko‘rsatadigan gormonlar qaysi.

#14. Birmuncha yassilashgan piramidalarshakliga ega bez qaysi.

#15. Immun sistema shakllanishiga ijobiy ta’sir etuvchi bez qaysi.

#16. Jinsiy bezlar faoliyatiga tasir etuvchi bezlarni belgilang.

#17. Buyrakusti bezi faoliyatini boshqaruvchi garmon qaysi.

#18. Katta yoshdagi odamlarda bu gormonning ko‘p ishlab chiqarilishi panja suyaklarining yo‘g‘onlashuviga olib keladi.

#19. Yosh bolalarda bu gormon ko‘p ishlab chiqarila boshlansa bo‘y o‘sib,gigantizm kelibchiqadi.

#20. Qachon qonda kalsiy miqdori kamayib, nerv-muskul qo‘zg‘aluvchanligi ortadi

#21. Paratgormon qonda nima yetarli bolganda sintezlanadi.

#22. Bolani vaqtidan oldin balog‘atga yetishini sekinlashtiradigan bez qaysi.

#23. Epifiz funksiyasi qaysi yoshlarda susaygan bo’ladi.

#24. Qalqonsimon bezni boshqaruvchi garmonga tasir etuvchi bezning garmoni to’g’ri berilgan qatorni toping

#25. Yosh bolalarda erta balog'atga yetish belgilarini paydo qiladigan kasallik.

#26. Qachonnerv-muskul sistemasi qo‘zg‘aluvchanligi pasayib,tana muskullari bo‘shashadi.

#27. ..... gormonlari ko‘pchilik endokrin bezlariga ta’sir ko‘rsatadi.

#28. Qonda kalsiy va fosfor miqdorini boshqaradigan bez qaysi.

#29. Qalqonsimon bez orqa yuzasida joylashgan bo‘lib, uning to‘qimasiga botib kirgan.

#30. Gipofiz bezi qayerda joylashgan.

Testni tugatish

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.