Suyaklar. Suyaklar shikaslanganda birinchi yordam ko’rsatish

Ushbu “Suyaklar. Suyaklar shikaslanganda birinchi yordam ko’rsatish” deb nomlangan testda 20 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.

#1. Nechta qovurg'a "soxta" deyiladi ?

#2. Qaysi suyak dasta, tana va qilichsimon o'simtadan iborat?

#3. Qo'lning erkin suyaklariga kirmaydigan suyaklarni belgilang. a) yelka; b) bilak-tirsak; c) kaft usti; d) panja; e) o'mrov; f) kurak

#4. "Soxta" qovurg'alar qayerga birikadi ?

#5. Ko‘krak qafasi qaysi suyaklardan tashkil topgan?

#6. Qorin muskullari orasida nechta qovurg'a yotadi?

#7. Qo‘lning erkin suyaklariga kiradigan suyaklarni belgilang. a)yelka;b) bilak-tirsak;c)kaftusti;d) panja;e) o‘mrov; f) kurak

#8. Chin qovurg'alar soni nechta?

#9. Yelka kamari suyaklarini aniqlang.

#10. Qo`lning erkin suyaklariga qaysilar kiradi ?

#11. Panja suyaklarining nomi va soni to`g`ri berilgan qatorni toping.

#12. Qo‘l panja suyaklarining soni nechta bo‘ladi?

#13. Umurtqa pog`onasi nechta umurtqalarning birikishidan hosil bo`ladi, uning uzunligi qancha bo`ladi ?

#14. Umurtqa suyaklari qaysi yoshda suyakka aylanib bo‘ladi?

#15. Erkin qo‘l suyaklari soni nechta ?

#16. Kaftusti... suyaklar bo'ladi.

#17. Odam umurtqa pog‘onasi qismlarining nomlarini va bu qismlarning nechtadan iborat bo‘lishini aniqlang. 1) bo‘yin 2) ko‘krak 3) bel 4) dumg‘aza 5) dum a) 5 b) 5 v) 4,5 g) 12 d) 7

#18. Odam tanasida nechta; a) soxta qovurga, b) yelka kamari, va c)yelka suyaklari? 1) 3ta, 2) 6ta, 3) 4ta, 4) 2ta, 5) 1ta;

#19. O‘mrov suyagi qaysi suyaklar bilan birikkan bo‘ladi ?

#20. To`sh suyagi qaysi suyaklar turkumiga kiradi va u qanday qismlarga bo`linadi

Testni tugatish

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.