Bosh sahifa 8 sinf Biologiya fanidan online testlar Suyaklar. Suyaklar shikaslanganda birinchi yordam ko’rsatish

Suyaklar. Suyaklar shikaslanganda birinchi yordam ko’rsatish

Ushbu “Suyaklar. Suyaklar shikaslanganda birinchi yordam ko’rsatish” deb nomlangan testda 20 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.

#1. Panja suyaklarining nomi va soni to`g`ri berilgan qatorni toping.

#2. Qorin muskullari orasida nechta qovurg'a yotadi?

#3. Qo'lning erkin suyaklariga kirmaydigan suyaklarni belgilang. a) yelka; b) bilak-tirsak; c) kaft usti; d) panja; e) o'mrov; f) kurak

#4. Qo`lning erkin suyaklariga qaysilar kiradi ?

#5. To`sh suyagi qaysi suyaklar turkumiga kiradi va u qanday qismlarga bo`linadi

#6. "Soxta" qovurg'alar qayerga birikadi ?

#7. Ko‘krak qafasi qaysi suyaklardan tashkil topgan?

#8. Chin qovurg'alar soni nechta?

#9. Umurtqa pog`onasi nechta umurtqalarning birikishidan hosil bo`ladi, uning uzunligi qancha bo`ladi ?

#10. Nechta qovurg'a "soxta" deyiladi ?

#11. Kaftusti... suyaklar bo'ladi.

#12. Umurtqa suyaklari qaysi yoshda suyakka aylanib bo‘ladi?

#13. Erkin qo‘l suyaklari soni nechta ?

#14. Yelka kamari suyaklarini aniqlang.

#15. Odam umurtqa pog‘onasi qismlarining nomlarini va bu qismlarning nechtadan iborat bo‘lishini aniqlang. 1) bo‘yin 2) ko‘krak 3) bel 4) dumg‘aza 5) dum a) 5 b) 5 v) 4,5 g) 12 d) 7

#16. Odam tanasida nechta; a) soxta qovurga, b) yelka kamari, va c)yelka suyaklari? 1) 3ta, 2) 6ta, 3) 4ta, 4) 2ta, 5) 1ta;

#17. Qo‘l panja suyaklarining soni nechta bo‘ladi?

#18. O‘mrov suyagi qaysi suyaklar bilan birikkan bo‘ladi ?

#19. Qo‘lning erkin suyaklariga kiradigan suyaklarni belgilang. a)yelka;b) bilak-tirsak;c)kaftusti;d) panja;e) o‘mrov; f) kurak

#20. Qaysi suyak dasta, tana va qilichsimon o'simtadan iborat?

Testni tugatish

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.