Bosh sahifa 8 sinf Biologiya fanidan online testlar Suyaklarning tuzilishi va o’sishi

Suyaklarning tuzilishi va o’sishi

Ushbu “Suyaklarning tuzilishi va o’sishi” deb nomlangan testda 15 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.

#1. Gavda skeleti qismlarini aniqlang.

#2. Bosh suyaklarini suyak guruhlari bo‘yicha joylashtring ? a) g‘alvirsimon b) yassi 1) tepa 2) yuqori jag‘ 3) peshona 4) ponasimon 5) ensa 6) yuz

#3. Bosh qutisining qaysi suyaklari bola o'sgan sari chok yordamida birikadi?

#4. Umurtqa pog‘onasida egilishlar ketma-ketligi to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni aniqlang? 1) lordoz 2) kifoz

#5. Bosh suyagining qaysi qismlari bir–biri bilan bo‘g‘im hosil qilib birikadi ?

#6. Orqa miya qayerda joylashgan bo`ladi ?

#7. Ponasimon suyak qayerda joylashgan ?

#8. Qovurg'a (1), o'mrov (2) suyaklari qaysi suyaklar turiga mansub a)uzunnaysimon; b)uzun g'ovak; c)yassi; d)g'alvirsimon

#9. Umurtqa pog‘onaning qaysi qismlari biroz oldinga egilgan?

#10. G'alvirsimon (a) va yassi (b) suyaklarni belgilang. 1) tepa; 2) yuqori jag'; 3) peshona; 4) ensa; 5) yuz

#11. Umurtqa pog‘onasi qismlarini umurqalar soni kamayishi tartibida joylashtiring? 1) bo‘yin 2) ko‘krak 3) bel 4) dumg‘aza 5) dum

#12. Umurtqa pog‘onasiga birikkan qovurg‘alar sonini ko‘rsating?

#13. Umurtqa pog‘onasiga birikmagan qovurg‘alar sonini ko‘rsating?

#14. G‘ovak suyaklar?

#15. Umurtqa pog‘onaning qaysi qismlari biroz orqaga egilgan?

Testni tugatish

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.