To’qimalar, organlar va organizm

Ushbu “To’qimalar, organlar va organizm” deb nomlangan testda 15 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.

#1. Biriktiruvchi to‘qimaning asosiy vazifasi nima?

#2. Diafragma muskullarining qisqarishi va bo‘shashishi tufayli organizmda qanaqa o’zgarishsodirbo’ladi

#3. Epiteliy hujayralari nima sababli doimo yangilanib turadi.

#4. Tana bo‘shliqlarida joylashmagan organlarni belgilang

#5. Hujayralar oralig’i moddasiningholatigako‘ra tig’iztolali biriktiruvchi to’qima hujayralarini belgilang

#6. Organlarni o‘zaro bog‘lash vazifasini bajaruvchi biriktiruvchi to‘qima hujayralari qaysilar

#7. Nerv to'qimasi..............dan iborat.

#8. Organlar bir-biridan nimasiga qarab farq qiladi.

#9. Shakli o'zgargan hujayralar to’plamidan iborat to’qima.

#10. Hazm qilish, nafas olish, ayirish organlari naylari devorining ichki yuzasini qoplab turadigan to’qima

#11. Nerv to'qimasining oraliq hujayrasiga xos ma’lumotlar berilgan qatorni belgilang.

#12. Har xil hujayralardan iborat to’qimaga xos ma’lumot berilgan qatorni toping.

#13. Ko‘krak qafasida joylashgan organlarni belgilang.

#14. Muayyan tuzilishga va shaklga ega bo‘lgan tana qismi.

#15. Hujayralar oralig’i moddasining holatiga ko‘ra g’ovaktolali biriktiruvchi to’qima hujayralarini belgilang.

Testni tugatish

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.